Nghĩa của từ: material implication

* log.
phép tất suy thực chất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error