Nghĩa của từ: matrix unit

* đs.
ma trận đơn vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App