Nghĩa của từ: maverick

* kt.
loại bỏ không đại diện cho tập hợp tổng quát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

maverick /'mævərik/
* danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 - con bê chưa đánh dấu
 - người đảng viên có tổ chức; người hoạt động chính trị độc lập; người trí thức không chịu theo khuôn phép xã hội
* nội động từ
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi lạc
Động từ BQT - Android App