Nghĩa của từ: maximum likelihood

* tk.
hợp lý cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App