Nghĩa của từ: mean difference

* tk.
sai phân trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App