Nghĩa của từ: mean of a function

* gt.
giá trị trung bình của hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App