Nghĩa của từ: mean solar time

* tv.
giờ mặt trời trung bình, giờ thiên văn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App