Nghĩa của từ: mean square contigence

* tk.
tiếp liên bình phương trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App