Nghĩa của từ: mearsuring technics

* mt.
kỹ thuật đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error