Nghĩa của từ: measure function

* gt.
độ đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App