Nghĩa của từ: measure of kurtosis

* kt.
độ nhọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error