Nghĩa của từ: measure of location

* tk.
độ đo vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App