Nghĩa của từ: measure of skewness

* tk.
độ lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App