Nghĩa của từ: measuring means

* mt.
phương tiện đo lường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App