Nghĩa của từ: measuring point

* mt.
điểm đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App