Nghĩa của từ: measuring tape

* mt.
băng đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error