Nghĩa của từ: measurring lag

* xib.
sự trễ đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App