Nghĩa của từ: mechanic

*
cơ học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mechanic /mi'kænik/
* danh từ
 - thợ máy, công nhân cơ khí
Động từ BQT - Android App