Nghĩa của từ: mechanical link

* xib.
liên kết cơ giới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App