Nghĩa của từ: medial test

* tk.
tiêu chuẩn trung tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App