Nghĩa của từ: median center

* tk.
tâm [trung vị; međian]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App