Nghĩa của từ: median test

* tk.
tiêu chuẩn dựa trên trung vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App