Nghĩa của từ: meet homomorphism

* đs.
đồng cấu giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App