Nghĩa của từ: membrane

* vl.
màng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

membrane /'membrein/
* danh từ
 - màng
=nucous membrane+ màng nhầy
Động từ BQT - Android App