Nghĩa của từ: memory rate

* mt.
tốc độ nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error