Nghĩa của từ: memory tube

*
ống nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App