Nghĩa của từ: merger

* kt.
sự hợp lại, sự lẫn vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

merger /'mə:dʤə/
* danh từ
 - sự hợp, sự hợp nhất (nhiều công ty lại làm một...)
Động từ BQT - Android App