Nghĩa của từ: mesokurtic

* tk.
có độ nhọn chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mesokurtic
- (thống kê) có độ nhọn chuẩnĐộng từ BQT - Android App