Nghĩa của từ: message digit

* xib.
ký hiệu trong thông tin, dấu hiệu truyền tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App