Nghĩa của từ: metacomplete

* đs.
mêta xilic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metacomplete
- (đại số) mêta xilic