Nghĩa của từ: metacyclic

* đs.
mêta điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metacyclic
- (đại số) mêta điều hoà