Nghĩa của từ: metalanguage

* log.
mêta ngôn ngữ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metalanguage
- siêu ngữ (ngôn ngữ dùng để mô tả các qui tắc cú pháp của các ngôn ngữ khác)Động từ BQT - Android App