Nghĩa của từ: metallic

* vl.
(thuộc) kim loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metallic /mi'tælik/
* tính từ
 - (thuộc) kim loại; như kim loại
=metallic sound+ tiếng kim
Động từ BQT - Android App