Nghĩa của từ: metalogic

* log.
mêta lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metalogic
- (logic học) mêta lôgicĐộng từ BQT - Android App