Nghĩa của từ: meteor

* tv.
sao băng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

meteor /'mi:tjə/
* danh từ
 - sao sa, sao băng
 - hiện tượng khí tượng
 - (thông tục) người bỗng nổi tiếng như cồn; vật bổng nổi tiếng như cồn
Động từ BQT - Android App