Nghĩa của từ: meteorite

* tv.
thiên thạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

meteorite /'mi:tjərait/
* danh từ
 - đá trời, thiên thạch




Động từ BQT - Android App