Nghĩa của từ: meteorology

* vl.
khí tượng học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

meteorology /,mi:tjə'rɔlədʤi/
* danh từ
 - khí tượng học
Động từ BQT - Android App