Nghĩa của từ: method of images

* vl.
phương pháp ảnh, phương pháp tạo ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App