Nghĩa của từ: method of least squares

* tk.
phương pháp bình phương bé nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App