Nghĩa của từ: methodize

* log.
đưa vào hệ thống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

methodize /'meθədaiz/ (methodise) /'meθədaiz/
* ngoại động từ
 - sắp xếp cho có trật tự, sắp xếp cho có hệ thống, hệ thống hoá
Động từ BQT - Android App