Nghĩa của từ: metric groupoid

* đs.
phỏng nhóm mêtric|

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App