Nghĩa của từ: metric lattice

* đs.
dàn mêtric

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App