Nghĩa của từ: metrics

*
mêtric học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metrics /'metriks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - môn vận luật
Động từ BQT - Android App