Nghĩa của từ: micrometer

* kỹ.
thước đo vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

micrometer /mai'krɔmitə/
* danh từ
 - cái đo vi, trắc vi kế
Động từ BQT - Android App