Nghĩa của từ: microphone

* vl.
(cái) micrô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microphone /'maikrəfoun/
* danh từ
 - micrô ((thông tục) mike)
Động từ BQT - Android App