Nghĩa của từ: microsope

* vl.
kính hiển vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microsope
- (vật lí) kính hiển viĐộng từ BQT - Android App