Nghĩa của từ: microstatistics

* tk.
thốn kê các mẫu nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

microstatistics
- (thống kê) thống kê các mẫu nhỏĐộng từ BQT - Android App