Nghĩa của từ: mid-value

*
giá trị trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mid-value
- giá trị trung bình
 - 0 0Động từ BQT - Android App