Nghĩa của từ: midget

*
rất nhỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

midget /'midʤit/
* danh từ
 - người rất nhỏ
 - cái rất nhỏ, vật rất nhỏ, con vật rất nhỏ
 - (định ngữ) rất nhỏ
Động từ BQT - Android App