Nghĩa của từ: midpoint of a simplex

* top.
tâm một đơn hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App